Willkommen beim Reichenauer Wanderführer

magyar english italiano cestina slovencina polski
Der Reichenauer Wanderführer informiert Sie über Wanderungen auf Rax und Schneeberg, deren Ausgangspunkte in oder in der Nähe von Reichenau an der Rax liegen.

In der Liste auf der rechten Seite sehen Sie alle Touren, die laut Ihrer Auswahl verfügbar sind. Sie können diese Auswahl zu jeder Zeit über den Menüpunkt "Meine Einstellungen" verändern. Wählen Sie eine Tour durch Anklicken in der Liste oder indem Sie eines der kleinen Bilder anklicken, die, wenn Sie die Maus darüber bewegen, sofort über diese Tour informieren.

Wenn Sie eine Tour gewählt haben, dann können Sie sich über die einzelnen Stationen und Abschnitte informieren, indem Sie die Maus über die kleinen Bilder bewegen. Verwenden Sie die Blätter-Tasten um vor- und zurückzublättern.

„Hilfe am Berg“ bietet nützliche Informationen wie Telefonnummern von Hütten und Taxiunternehmen sowie für unsere fremdsprachigen Gäste ein kurzes Glossar für Notfälle am Berg, um sich verständlich machen zu können 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude am Wanderführer und natürlich bei uns am Berg!

 

ceszky
Vítejte v turistickém průvodci Reichenau

Turistický průvodce Reichenau Vám poskytuje informace o pěších túrách na Rax a Schneeberg, jejichž výchozí body leží v blízkosti Reichenau an der Rax.
V seznamu na pravé straně vidíte všechny túry, které jsou k dispozici a z nichž si můžete podle svého vybrat. Tento výběr můžete kdykoli změnit pomocí položky menu "Moje nastavení". Vyberte si túru kliknutím na seznam nebo přejeďte myší přes některý z malých obrázků, čímž získáte okamžitě informace o příslušné túře.
Pokud jste si vybrali túru, pak se můžete informovat o jednotlivých stanicích a úsecích, tak, že přejíždíte myší přes tyto malé obrázky. Použijte také tlačítka menu pro listování dopředu a dozadu.

„Pomoc v horách” poskytuje užitečné informace, jako jsou telefonní čísla horských chat a taxislužeb, a pro naše zahraniční hosty stručný slovník pro případ nouze v horách, aby se mohli dorozumět.
Přejeme Vám hodně zábavy a radosti s tímto turistickým průvodcem - samozřejmě v našich horách!

 

 

 

english
Welcome to the Reichenauer Hiking Guide

The Reichenauer Hiking Guide informs you about hikes on the Rax and Schneeberg mountains, which have their starting points in or near to Reichenau an der Rax.
In the list you will see on the right all the tours which meet your selected criteria. You can change your selection at any time under the menu option “My settings”. Choose a tour by clicking in the list or on one of the small images which appear when you move the mouse cursor over one of the tours for information.
When you have selected a tour, then you can obtain information about individual points and sections by moving the mouse over the small images. Use the scroll buttons to flick back and forth.


“Help on the mountain” provides useful information such as telephone numbers of mountain huts and taxi companies as well as a short glossary for emergencies on the mountain for our foreign guests to make things easier to understand.
We hope you have lots of fun and pleasure with our hiking guide and of course on the mountain!

 

 

magyar
Isten hozta a Reichenauer túravezetőnél!

A Reichenau-i túravezető tájékoztatja Önt a Rax-ra és a Schneeberg-re vezető túrákról, amelyek kiindulópontja Reichenau an der Rax-ban vagy ennek közelében van.
A lista jobb oldalán láthatók mindazok az utak, amelyek az Ön kiválasztása alapján rendelkezésre állnak. Ezt a kiválasztást Ön a „Saját beállításaim” (Meine Einstellungen) menüponton keresztül bármikor módosíthatja. Választhat túrát úgy is, hogy a listán belül kattint, vagy ha a kis képek közül valamelyikre rákattint, az egér mozgatásával a kép fölött azonnal tájékozódhat az adott túráról.
Amikor kiválasztott egy túrát, az egyes állomásokról és szakaszokról az egér kis képek fölött való mozgatásával tájékozódhat. Használja a lapozó billentyűket az előre- és visszalapozáshoz.

A „Segítség a hegyen” (Hilfe am Berg) hasznos információkat kínál, mint pl.: menedékházak és taxi-társaságok telefonszámát, továbbá idegen nyelvű vendégeink részére egy rövid szószedetet tartalmaz hegyi balesetek esetére, hogy meg tudják magukat értetni.
Kívánunk Önnek jó szórakozást és sok örömet a túrakalauzhoz és természetesen nálunk a hegyen is!

 

 

 

italiano
Benvenuti nella Guida escursionistica di Reichenau

La Guida escursionistica di Reichenau vi informa sulle escursioni previste sul Rax e sullo Schneeberg, con partenze presso Reichenau an der Rax o nelle sue vicinanze.
Nella lista sulla destra potete vedere tutti i tour disponibili a seconda delle vostre preferenze. Potete modificare in ogni momento le vostre preferenze utilizzando l’opzione del menù “Le mie impostazioni”. Selezionate un tour cliccando sulla lista o su una delle immaginette, che vi forniranno delle informazioni sul tour passandoci sopra con il mouse.
Una volta scelto il tour potete trovare le informazioni relative alle singole stazioni e alle sezioni del percorso muovendo il mouse sulle immaginette. Utilizzate i pulsanti di scorrimento per andare avanti e indietro.

“Soccorso in montagna” offre utili informazioni come numeri telefonici di rifugi e taxi, così come un piccolo glossario dedicato ai nostri ospiti stranieri per permettere loro di farsi capire in casi di emergenza in montagna.
Vi auguriamo tanto divertimento e molti momenti di gioia insieme alla nostra guida escursionistica e naturalmente in montagna da noi!

 

 

polski
Witamy w przewodniku po wędrówkach w Reichenau

Przewodnik po wędrówkach w Reichenau informuje o wędrówkach na Rax i Schneeberg, których punkty wyjścia znajdują się w pobliżu Reichenau.
Na liście po prawej stronie znajdują się wszystkie trasy, które dostępne są według Twojego wyboru. Można zmienić ten wybór w dowolnej chwili poprzez menu
„Moje ustawienia". Można wybrać trasę poprzez kliknięcie na listę lub poprzez kliknięcie na jeden z małych obrazków, które po najechaniu na nie myszką od razu informują o trasie.
Po wybraniu trasy można znaleźć informacje o poszczególnych stacjach i odcinkach poprzez najechanie myszką na małe obrazki. Należy użyć klawiszy stron, aby przewrócić lub cofnąć stronę.

„Pomoc na szczycie“ oferuje przydatne informacje, takie jak numery telefonu schronisk i taksówek oraz krótki słownik dla gości z zagranicy dotyczący sytuacji awaryjnych w górach, aby móc się porozumiewać.
Życzymy wielu przyjemności i zabawy w korzystaniu z przewodnika i oczywiście u nas na górze!

 

 

 

slovenčina
Vitajte v turistickom sprievodcovi Reichenau

Turistický sprievodca Reichenau vás informuje o túrach na Rax a Schneeberg, ktorých východiskové body ležia v obci Reichenau an der Rax alebo v jej blízkosti.
V zozname na pravej strane vidíte všetky túry, ktoré sú dostupné v závislosti od vášho výberu. Svoj výber môžete kedykoľvek zmeniť v položke menu „Moje nastavenia“. Túru si môžete vybrať tým, že ju zakliknete v zozname alebo kliknete na malý obrázok, ktorý vás po nabehnutí myšou ihneď informuje o tejto túre.
Ak si zvolíte túru, môžete sa ďalej informovať o jednotlivých zastávkach a etapách, keď sa budete myšou pohybovať ponad malé obrázky. Použite klávesy slúžiace na listovanie, aby ste mohli listovať dopredu a späť.

Položka „Pomoc v horách“ poskytuje užitočné informácie, ako sú telefónne čísla chát a taxi služieb a pre našich cudzojazyčných hostí krátky glosár potrebný pri dorozumievaní sa v prípade núdze v horách.
Želáme vám veľa zábavy a radosti s naším turistickým sprievodcom a samozrejme aj v našich horách!