Knappenhofweg

Knappenhofweg

magyar english italiano cestina slovencina polski

3-4 Std., 12 km

 

Ausgangspunkt Reichenau Erlangerplatz – über die Johannesbrücke zum Schloßplatz. Nach der Johannesbrücke links den Uferbegleitweg Richtung Hirschwang. Bei der Abzweigung zum Friedhof gerade weiter entlang der Schwarza bis zur Wehr. Überquerung der Wehr und dann rechts weiter durch das Gelände des Reitclubs Reichenau bis zur Bundesstraße. Dort 100 m zurück Richtung Reichenau rechts die Abbiegung Richtung Trautenberg, rote Markierung bis zum Alpenkurhotel Knappenhof und Huthaus weiter den Weg beim Lammelbrünnl vorbei bis Abzweigung Kleinau grüne Markierung bis in die Kleinau weiter nach Edlach und per Autobus oder zu Fuß zurück nach Reichenau. Wanderausrüstung wird empfohlen.

 

 

 

 

english
Knappenhofweg
3-4 hours, 12 km
 

Exit point at Erlangerplatz in Reichenau over the Johannesbrücke to the Schloßplatz. After the Johannesbrücke, left onto embankment path in the direction of Hirschwang. At the crossing at the cemetery, straight on along the Schwarza to the dam. Cross the dam and then turn right and cross the grounds of the Reichenau riding club until Bundesstraße. Then 100 m back in the direction of Reichenau, then right in the direction of Trautenburg, red marking until the Alpenkurhotel Knappenhof and Huthaus along the path past the Lammelbrünnl until the crossing at Kleinau, green marking until the Kleinau, further to Edlach and then by bus or by foot back to Reichenau. Hiking gear is recommended.

 

 

 

 

 

 

magyar
Knappenhofweg
3-4 óra, 12 km
 

Kiindulási pont: Reichenau - Erlangerplatz, a Johannesbrückén át a Schloßplatzig. A Johannesbrücke után forduljon balra, és a parti sétányon haladjon Hirschwang irányába. A temetőhöz vezető elágazásnál egyenesen tovább a Schwarza patak mentén egészen a gátig. Miután áthaladt a gáton, menjen tovább jobbra a reichenaui lovasklub (Reitklub Reichenau) területén a főútig. A főúton 100 m vissza Reichenau irányába, majd a letérőnél jobbra Trautenberg felé. Kövesse a piros jelzést az Alpenkurhotel Knappenhof és a Huthaus felé, majd haladjon tovább Lammelbrünnl irányába egészen a kleinaui elágazásig. A zöld jelzés nyomán tovább Kleinauba, onnan Edlachba, ahonnan busszal vagy gyalog visszajuthat Reichenauba. Túrafelszerelés ajánlott!

 

 

 

 

 

italiano
Knappenhofweg
3-4 ore, 12 km
 
Punto di partenza Erlangerplatz a Reichenau - sul ponte Johannesbrücke fino alla Schloßplatz. Dopo il ponte Johannesbrücke a sinistra sul sentiero che costeggia le sponde in direzione Hirschwang. Alla deviazione del cimitero proseguire lungo lo Schwarza fino alla diga. Superare la diga e poi svoltare a destra attraverso il terreno del Club ippico di Reichenau fino alla strada statale. Lì 100 mt indietro in direzione Reichenau a destra svoltare in direzione Trautenberg, segnalazione rossa fino allAlpenkurhotel Knappenhof e Huhaus proseguire sul sentiero presso Lammelbrünnl fino alla deviazione Kleinau segnalazione rossa fino a Kleinau proseguire verso Edlach e in autobus o a piedi tornare a Reichenau. Si raccomanda attrezzatura per escursione

 

 

 

ceszky

Knappenhofweg
3-4 hod, 12 km

Výchozí bod Reichenau náměstí Erlangerplatz - přes Johannesův most k náměstí Schloßplatz. Za Johannesovým mostem doleva po stezce na břehu řeky směrem na Hirschwang. Při odbočce na hřbitov stále rovně podél řeky Schwarza až po jez. Přechod přes jez a pak doprava dále přes pozemek jezdeckého klubu Reichenau až k dálnici. Tam o 100 m zpět směrem na Reichenau odbočka doprava směrem na Trautenberg, po červené značce až po horský lázeňský hotel Knappenhof a Huthaus, dále pokračujete kolem Lammelbrünnlu po odbočku do Kleinau, po zelelné značce až do obce Kleinau, dále do Edlachu a pak zpět autobusem nebo pěšky do Reichenau. Doporučujeme používat turistickou výbavu.

 

 

 

 

 

slovenčina

Knappenhofweg
3-4 hod, 12 km

Východzí bod Reichenau námestie Erlangerplatz cez Johannesov most k námestiu Schloßplatz. Za Johannesovým mostom doľava po chodníku na brehu rieky smerom na Hirschwang. Pri odbočke na cintorín stále rovno pozdĺž rieky Schwarza až po hať. Prechod cez hať a potom doprava ďalej cez pozemok jazdeckého klubu Reichenau až k diaľnici. Tam o 100 m späť smerom na Reichenau odbočka doprava smerom na Trautenberg, po červenej značke až po horský kúpeľný hotel Knappenhof a Huthaus, ďalej pokračujete okolo Lammelbrünnlu po odbočku Kleinau, po zelenej značke až do obce Kleinau, ďalej do Edlachu a potom späť autobusom alebo pešo do Reichenau. Odporúčame používať turistickú výbavu.

 

 

 

polski
Szlak Knappenhofweg
3 – 4 godz., 12 km

Punkt wyjściowy Reichenau, plac Erlangenplatz: poprzez most Johannesbrücke do placu zamkowego Schloßplatz. Za mostem Johannesbrücke na lewo szlakiem przybrzeżnym w kierunku Hirschwang. Przy rozwidleniu idziemy prosto do cmentarza, następnie wzdłuż rzeki Schwarza, aż do rzeki Wehr. Przechodząc przez rzekę Wehr skręcamy w prawo i udajemy się dalej przez teren klubu jeździeckiego Reichenau aż do drogi federalnej. Stąd 100 m z powrotem w kierunku Reichenau w prawo na rozwidleniu w kierunku Trautenberg, czerwone oznaczenie zaprowadzi nas aż do alpejskiego hotelu uzdrowiskowego Knappenhof oraz schroniska Huthaus, następnie idziemy dalej szlakiem mijając Lammelbrünnl aż do rozwidlenia Kleinau i zielonym szlakiem do Kleinau, następnie do Edlach, skąd autobusem lub na piechotę wracamy do Reichenau. Zaleca się zabrać wyposażenie turystyczne.