Kaisersteig

Kaisersteig

magyar english italiano cestina slovencina polski

2 Std., 6 km

Ausgangspunkt Reichenau Erlangerplatz über die Johannesbrücke zum Schloßplatz. Nach der Johannesbrücke nach links entlang des Uferbegleitweges bis zum Friedhof Haaberg, beim Vorplatz des Friedhofes an der linken Seite der Friedhofsmauer den Weg bergauf bis zum Bauernhaus bei diesem rechts bis zum Scheiterplatz. Von dort rechtsseitig zurück der Markierung folgend nach Schneedörfl. Entlang des Minutenbergweges zur Thalhofstraße, weiter Richtung Reichenau und zum Ausgangspunkt zurück.

english
Kaisersteig
2 hours, 6 km

Starting point at Erlangerplatz in Reichenau over the Johannesbrücke to the Schloßplatz. Left after the Johannesbrücke along the path along the bank to the Haaberg cemetery, uphill along the path at the plaza in front of the cemetery (left side of the cemetery wall) to the farm house, and then right to the Scheiterplatz. From there, follow the signs back to Schneedörfl. Follow the Minutenbergweg to Thalhofstraße, then continue in the direction of Reichenau and back to the starting point.

magyar
Kaisersteig
2 óra, 6 km

Kiindulási pont: Reichenau - Erlangerplatz, a Johannisbrückén keresztül a Schloßplatzig. A Johannisbrücke után menjen balra a parti sétány mentén a Haaberg temetőig. A temetőfal bal oldalánál levő téren induljon a hegynek felfelé vezető úton egészen a parasztházig, majd ott térjen jobbra, és menjen a Scheiterplatzig. Onnantól jobb oldalon visszafelé kövesse a jelzést Schneedörfl irányába. Menjen a Minutenbergweg irányába egészen a Thalhofstraßéig, majd tovább Reichenau irányába, egészen vissza a kiindulási ponthoz.italiano
Kaisersteig
2 ore, 6 km

Punto di partenza Erlangerplatz a Reichenau sul ponte Johannesbrücke fino alla piazza Schloßplatz. Dopo il ponte Johannesbrücke svoltare a sinistra lungo il sentiero che costeggia le sponde fino al cimitero Haaberg, presso il piazzale antistante il cimitero, sul lato sinistro delle mura del cimitero, prendere il sentiero che sale fino alla casa colonica e qui svoltare a destra e proseguire fino alla piazza Scheiterplatz. Da lì tenendo la destra ritornare seguendo le indicazioni per Schneedörfl. Lungo il sentiero Minutenberg fino alla Thalhofstraße, poi si prosegue in direzione Reichenau e si torna al punto di partenza.

ceszky

Kaisersteig
1-2 hod, 4 km


Výchozí bod Reichenau náměstí Erlangerplatz přes Johannesův most k náměstí Schloßplatz. Za Johannesovým mostem vlevo po nábřežní promenádě až k hřbitovu Haaberg, na začátku hřbitova pokračujete kolem levé strany zdi hřbitova cestou do kopce až po statek, u statku vpravo až na náměstí Scheiterplatz. Odsud pokračujete doprava podle značení zpět do Schneedörflu. Po stezce Minutenbergweg na ulici Thalhofstraße, dále směrem na Reichenau zpět do výchozího bodu.slovenčina

Kaisersteig
1-2 hod, 4 km

Východzí bod Reichenau námestie Erlangerplatz cez Johannesov most k námestiu Schloßplatz. Za Johannesovým mostom doľava po nábrežnej promenáde až k cintorínu Haaberg, na začiatku cintorína pokračujete okolo ľavého múra cintorína cestou do kopca až po statok, pri statku doprava až na námestie Scheiterplatz. Odtiaľ pokračujete doprava podľa značenia späť do Schneedörflu. Po chodníku Minutenbergweg na ulici Thalhofstraße, ďalej smerom na Reichenau späť do východzieho bodu.polski

Droga cesarska - Kaisersteig
1 – 2 godz., 4 km
Punkt wyjściowy Reichanau, plac Erlangenplatz: poprzez most Johannesbrücke do placu zamkowego Schloßplatz. Za mostem Johannesbrücke skręcamy w lewo i idziemy drogą wiodącą wzdłuż brzegu aż do cmentarza Haaberg, następnie udajemy się drogą w górę przy dziedzińcu cmentarza po lewej stronie muru cmentarnego aż do zagrody chłopskiej, skręcamy obok niej i idziemy aż do placu Scheiterplatz. Z tego miejsca prawą stroną z powrotem do oznakowania podążamy w kierunku Schneedörfl. Po minucie drogi wzdłuż szlaku górskiego docieramy do ulicy Thalhofstraße, dalej w kierunku Reichenau, a następnie z powrotem do punktu wyjściowego.